Engedélyszám: E-000260/2014
 • Hogyan kell a Hatósági Képzésre jelentkezni?

  • Online jelentkezés a honlapon
  • Képzési díj befizetése
  • Érettségi bizonyítvány másolata (fénymásolatot elfogadunk!)
 • Hogyan kell a Hatósági Vizsgára (pótvizsgára) jelentkezni?

  • Vizsga jelentkezési lapot eredetiben kitöltve hozzánk eljuttatni
  • Vizsgadíj befizetése (18.000 Ft)
  • Határidő a választott vizsgaidőpontot megelőző 20. nap
 • Meddig lehet változtatni a Hatósági vizsgabeosztáson?

A vizsgaanyagokat 15 nappal a vizsga előtt a Képzőknek el kell küldeniük a Felügyelet részére, így az ezt megelőző munkanap az utolsó időpont, amíg lehet változtatni a vizsgabeosztáson.

 • Van-e lehetőségem halasztani a Hatósági Vizsgát?

A vizsga halasztására 2024.01.01-től nincs lehetőség.

 • Milyen esetben lehet különbözeti vizsgát letenni?

Abban az esetben, ha a jelentkező a Hatósági függő vizsgáját 4 éven belül tette le. Minden más esetben a teljes független képzést és vizsgát kell teljesítenie.

 • Elévül-e a képesítés?

Függő és független biztosításközvetítő esetén a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVII. törvény (Bit.) 369.§ (7) bekezdése szerint az a természetes személy, aki a pénzügyi szolgáltatásközvetítői, a biztosításközvetítői és a tőkepiaci üzletközői hatósági képzéssel és és hatósági vizsgával összefüggő feladatokról szóló miniszteri rendeletben meghatározott hatósági vizsga birtokában biztosításközvetítői tevékenység végzésére jogosult lenne, de a felügyeleti nyilvántartásból történő törléstől vagy -nyilvántartásba vétel hiányában - a hatósági vizsga letételétől számított öt év már eltelt, abban az esetben vehető fel a felügyeleti nyilvántartásba, ha újból hatósági vizsgát tesz.

 • Elévül-e a képzés?

Igen. Az aki a képzés befejeztét követő 1 éven belül nem tesz sikeres vizsgát, annak tanfolyamot kell ismételnie, hogy újból vizsgázni tudjon.

 • Milyen számlaszámra kell utalni a Hatósági vizsgadíjat, illetve a tanfolyamdíjat?

OTP Bank: 11707000-22223371-00000000
Számlatulajdonos neve: SMART Pénzügyi Tanácsadó Kft.; A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel: NÉV; SZÜLETÉSI DÁTUM;

 • Meddig van a jelentkezési határidő?

Tanfolyamot megelőző munkanap 15:00!

 • Mikor kapom meg a sikeres vizsgát igazoló bizonyítványomat?

2021. január 1. napját követően az MNB elektronikus úton állítja ki a sikeres vizsgát tett vizsgázók bizonyítványait a vizsgajegyzőkönyv beérkezését követő 5 naptári napon belül. Ezt követően a vizsgázó közvetlenül eléri az elektronikus bizonyítvnyát az MNB honlapján (https://era.mnb.hu).
FONTOS! Az elektronikusan kiállított bizonyítványt KIZÁRÓLAG azon vizsgázók tudják igényelni, akik Ügyfélkapus regisztrációval rendelkeznek.
Amennyiben a vizsgázó a jelentkezési lapon papír alapú bizonyítvány kiállítását kéri, úgy az MNB a bizonyítvnyokat átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása mellett a Képző Szervnek adja át. A képző szerv köteles gondoskodni a bizonytványok vizsgázók részére történő átadásáról.

 • Hogyan kapom meg elektronikus úton a bizonyítványomat?

Az elektronikusan aláírt bizonyítványok az ERA rendszeren keresztül, Ügyfélkapus (KAÜ) beazonosítást követően, a vizsgázók részéről közvetlenül, korlátlan ideig letölthetők a honlapról.
FONTOS! A jelentkezési lapon a személyigazolványon szereplő pontos adatok megadása szükséges (kiemelten FONTOS! ezen személyes adatok ellenőrzése a vizsga megkezdését megelőzően a vizsgabiztosnál megtalálható jelenléti íven is – mely adatok validációja a vizsgázó általi aláírással történik meg), ellenkező esetben nem lehet a bizonyítványt letölteni.

 • Hogyan tudom elérni az elektronikus bizonyítványomat?

Az elektronikus úton kiállított bizonyítvány átvétele az ERA rendszerben (https://era.mnb.hu) a Hatósági bizonyítványok letöltése menüpontból lehetséges, KAÜ-s belépést követően. Bejelentkezéskor a „Belépés KAÜ-n” opciót szükséges választani, ez esetben érhető el a szolgáltatás.

 • Mit tegyek, ha nem tudom letölteni az elektronikus bizonyítványomat?

Kérjük ellenőrizze az Ügyfélkapun regisztrált adatait, valamint a jelentkezési lapon megadott személyes adatokat (név, anyja neve, születési hely és idő). Amennyiben azon eltérés szerepel, úgy a bizonyítványt nem lehet letölteni. Ebben az esetben az MNB-hez írásos kérelmet szükséges benyújtani (Ügyfélkapun, postai úton vagy személyesen), mellékelve a helyes adatokat tartalmazó okmány egyszerű másolatát.